Alles over uw wijk

Komende jaren gaat er veel gebeuren in onze rustige wijk. Kijk voor meer info op de website van de gemeente.

projecten in onze wijk

Eind 2020 heeft de gemeente Leiden een ontwikkelperspectief vastgesteld voor de hele Mors. Onze wijk in hier onderdeel van. Kijk ook hier het filmpje. Of lees het perspectief zelf.

Aan de Vondellaan zullen komende jaren ongeveer 1.000 woningen worden gebouwd op de Motorhuislocatie en Mercedeslocatie. Hiervoor heeft de gemeente een gebiedsvisie geschreven. In 2026 zal gestart worden met de bouw van de woningen op de Motorhuislocatie. Het bestesmmingsplan wordt in december 2023 ter inzage gelegd worden.

Op 8 november 2023 vond er een voorlichtingsbijeenkomst plaats, waarbij de aangepaste plannen werden gepresenteerd voor de Motorhuislocatie, waar duidelijk werd dat er meer woningen gerealiseerd zullen worden. Onduidelijkheid blijft over aantal parkeerplaatsen voor bewoners en voor bezoekers en veel informatie was niet aangepast aan nieuwe plannen en/of plannen van de Plesmanlaan als onderdeel van de Leidse Ring Noord. We wachten het bestemmingsplan af. Wie wil meelezen en meedenken, laat het weten via email.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de ontwikkeling van de Mercedeslocatie en IJshal. De intentie-overeenkomst met de eigenaar wordt verwacht in 2023.

 

Lees hier de notulen van het laatste Stakeholderoverleg Vondelkwartier dat plaatsvond op 5 oktober 2023.

De laatste nieuwsbrief van de Motorhuislocatie vind je hier
Kijk ook eens op de website van de ontwikkelaar van de Motoshuislocatie.

De kruising aan de Vondellaan-Plesmanlaan zal worden aangepast. Begin 2022 heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen. De wijkvereniging heeft hierop een Zienswijze ingediend. In 2024 wordt gestart met de bouw. Mocht je vragen hebben over de werkzaamheden mail ons of de aannemer: omgeving.plesmanlaan@boskalis.com.

Extra bomenkap

Aanvankelijk zouden er 65 bomen worden gekapt. Na uitwerking van het ontwerp zijn dit er 80 meer. Samen met de Bomenbond kijken we kritisch naar de aangevraagde kapvergunning, zie hier de aanvraagdocumenten: 

publiceerbareaanvraag, RAAP Adviesdocument 1318. Taxatierapport Boominventarisatie, Bomeneffectanalyse .

Tijdelijke demping sloot
De wijkvereniging en SOSMors hebben een bezwaar ingediend tegen de tijdelijke demping van de sloot bij het Shell-station aan de Plesmanlaan. De aannemer wil dat water tijdelijk dicht gooien als bouwterrein, maar het kost circa 40 jaar voordat alle biodiversiteit weer op hetzelfde niveau is, wanneer alles eerst gedempt is. Door het sluiten van een duiker aldaar zal de doorstroming ook worden gestopt met dit plan, waardoor de waterkwaliteit van het overige water in de omgeving slechter wordt. Ook zijn er allerlei beschermde diersoorten gevonden in de sloot die op de lijst van beschermde diersoorten staan, zoals het rietvoorntje. Dit bezwaar is helaas ongegrond verklaard. Wel zijn de plannen aangepast zodat er een betere doorstroming zal zijn en krijgen we meer water terug in de wijk dan in de eerdere plannen.

Extra drempel op Vondellaan
We hebben voor elkaar gekregen dat er een extra drempel komt om fietsers en voetgangers extra te beschermen wanneer zij in de toekomst de Vondellaan oversteken ter hoogte van de Plesmanlaan. Hiervoor hebben wij een zienswijze ingediend op het verkeersbesluit en tekening. Omdat de kruising van de Plesmanlaan-Vondellaan verlegd wordt, komt ook de weg ca. 2,5 meter hoger te liggen. Aan het einde van het helling waarvan de auto’s de wijk inrijden, komt een oversteekplaats (zebrapad) voor voetgangers en fietsers. Om auto’s wat af te remmen, komt op die plek dus nu ook een drempel. We denken dat dit een positief effect zal hebben op de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers.

Informatieavond

Op 29 augustus was de laatste informatieavond. Tijdens deze bijeenkomst werd het concept definitieve ontwerp gepresenteerd en toegelicht. Lees hier verder voor meer informatie.

Afgelopen jaar hebben we veel overleggen gevoerd met de gemeente over dit onderwerp. Lees ze hier:  

202211025 Notulen kennismakingsgesprek WV Lage Mors

20221107 concept notulen Overleg gemeente LRN Plesmanlaan

20221209 conceptnotulen bijeenkomst SOSMors wvlm met gemeente +wethouder

20221221 concept notulen overleg Leidse Ring Noord met gemeente_ Verkeer

20230116 concept notulen gesprek luchtkwaliteit

De Verbeekstraat ligt naast de Plesmanlaan 100 en zal de komende jaren ook worden aangepakt. Vooralsnog wordt er gesproken over 700-1000 woningen die daar worden gebouwd. In 2023 start de bouw. Wilt u meer weten, vraag dan bij ons de uitgangspunten voor de bouw op.

Op de locatie van Urban Interest (voormalig Jacobs-kantoor) aan de Plesmanlaan 100 is het plan 420 woningen te realiseren. Start bouw in 2024.

De ontwikkeling van de Plesmanlaan 100 omvat concreet de transformatie van het bestaande, verouderde kantoorgebouw naar een modern woongebouw met 420 woningen, waarvan het merendeel zich bevindt in de middeldure en sociale huur. De bestaande parkeergarage wordt verbouwd en biedt dan plaats aan ruim 170 voertuigen. Op basis van het nieuwe  parkeerbeleid ontvangen nieuwe bewoners geen parkeervergunning meer om te parkeren in de openbare ruimte. Tenslotte biedt het gebouw ruimte aan kleinschalige (dag)horeca en enkele kleinschalige commerciële functies. Eerder al is door Urban Interest (de ontwikkelaar van het bouwplan) en gemeente in november 2020 en in april 2021 een participatietraject georganiseerd.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvergunning
Op 27 juni 2023 heeft het college ingestemd met de ter visie legging van de ontwerpvergunning en het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan Plesmanlaan 100 en de ontwerp omgevingsvergunning zijn na publicatie, op 18 augustus 2023 voor de duur van 6 weken ter visie gelegd.

Vanaf 18 augustus 2023 tot 29 september 2023 staat het een ieder vrij een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan of op de ontwerp omgevingsvergunning in te dienen. Neem contact op met de wijkvereniging wanneer u meer informatie wil of wil meedenken over deze plannen.

Na afloop van de inzagetermijn worden de zienswijzen in samenhang behandeld en met het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Naar verwachting is dit begin 2024.

De Buurtvereniging BBBockhorst waar dit project aan grenst, heeft ook informatie op hun website: https://www.bbbockhorst.nl/category/plesmanlaan-100/

Vragen
Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.leiden.nl/plesmanlaan100 en www.urbaninterest.nl/participatieplesmanlaan

Op het voormalige Werninckterrein zullen ongeveer 700 woningen worden gebouwd. Daarnaast zijn er plannen om een fietsbrug te maken over de Dr. Lelylaan richting Transvaal. Meer informatie vind je hier.

Op de plek van het oude belastingkantoor tot en met de tijdelijke Morspoortgarage komen 500 nieuwe woningen en een nieuw en groter sociaal pension. Daarnaast komen er ook veel parkeerplaatsen. De grond wordt verkocht aan een Leidse woningcorporatie. Het bestemmingsplan is ter inzage gegaan. De wijkvereniging heeft hierop een zienswijze ingediend. 

In september zijn indieners van zienswijzen uitgenodigd om deze zienswijze mondeling toe te lichten tijdens een overleg van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Ondanks hiervan gebruik gemaakt te hebben, is onze zienswijze niet meegenomen in de plannen van het Morspoortgebied.

Het bestemmingsplan is onherroeppelijk. zie hier

De Gemeente Leiden wil de binnenstad van Leiden autoluw maken. Onderdeel daarvan is  het plan om de Morsweg en de Rijnzichtbrug voor doorgaand verkeer af te sluiten. We schreven daar een stukje over wat dat betekent voor de inwoners van de Lage Mors, lees dat hier.

De gemeente heeft erkend dat de afsluiting van Rijnzichtbrug een verhoogde kans op sluipverkeer door de Lage Mors zal geven. Zij stellen daarom voor om op 3 plekken in de wijk een selectieve toegang (‘knips’) te creëren waar alleen bewoners en bedrijven doorheen mogen rijden. Waar deze knips komen te liggen, mogen we over meepraten.

Een beetje buiten onze wijk, maar ook in het Pesthuis staat veel te gebeuren. 12 juni deed de ontwikkelaar de plannen uit de doeken, zie hieronder het verslag en presentatie.

Verslag Klankbordgroep Pesthuiscomplex

New Pesthuys presentatie